Contact en Algemene voorwaarden

 

                              Algemene voorwaarden

1.    Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure M.A.P. Dammers en een cliënt waarop Pedicure M.A.P.Dammers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Pedicure M.A.P.Dammers aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via telefoon/mail of website een behandeling heeft geboekt.

2.      Diensten

 •  Pedicure M.A.P.Dammers staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden  beantwoorden aan de overeenkomst,dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar  beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en  zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. ( Hygiëne, Arbo, en Milieu) en de branchecode, volgens uitgegeven door de HBA. Pedicure M.A.P.Dammers licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te  verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling
 • Pedicure M.A.P.Dammers vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 • Pedicure M.A.P.Dammers  zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.
 • Pedicure M.A.P.Dammers is te alle tijden gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.

             3.    Afspraken

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak . Afspraken kunnen telefonisch of via de website gemaakt worden. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure M.A.P.Dammers door te geven.
 • Afmelding kan geschieden via  telefoon of per e-mail.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Pedicure M.A.P.Dammers  gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door te berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Pedicure M.A.P.Dammers verloren tijd inkorten op de behandeling, en  het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Bij verhindering van de afspraak door Pedicure M.A.P.Dammers wordt deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te worden doorgegeven, uiterlijk 24 uur van te voren.
 • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.

4.    Tarieven en betaling​

 • Pedicure M.A.P.Dammers vermeldt alle tarieven van  behandelingen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
 • Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.
 • Het bedrag dat staat voor de behandeling wordt berekend, overeenkomstig in tijd en materiaal.  
 • U bent verplicht alle door Pedicure M.A.P.Dammers, gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening ,waarbij u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling, of speciale technieken,ortheses of nagelbeugels is geldend.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling,de betaling van de behandeling of  producten, te voldoen.  
 • In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.  De cliënt stelt zich verplicht  de factuur per omgaande over te maken aan Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers – Fernhout.
 • Indien een afgesproken behandeling vroegtijdig wordt afgebroken, dan kan Pedicure M.A.P.Dammers in overleg tot een gedeeltelijke terugbetaling van de totaalprijs, verminderd met de reeds uitgevoerde behandeling.
 • Deze regeling vervalt indien de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd en /of de cliënt zelf en zonder overleg de behandelperiode vroegtijdig heeft beëindigd. Het recht op latere voortzetting van dezelfde behandelperiode vervalt dan eveneens.
 •  Indien de praktijk is gesloten en voor een enkele behandeling geopend moet worden, geldt een toeslag van 10%.

5.    Persoonsgegevens & privacy

 •  De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Pedicure M.A.P.Dammers van alle gegevens, welke voor Pedicure M.A.P.dammers relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.
 • Pedicure M.A.P.Dammers neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 •  Pedicure M.A.P.Dammers zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Pedicure M.A.P.Dammers behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medische specialist indien van toepassing.
 •  Indien noodzakelijk, kan Pedicure M.A.P.Dammers contact opnemen met de huisarts of medische specialist voor overleg, tenzij cliënt op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.
 •  Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien.

6.    Geheimhouding

 •  Pedicure M.A.P.Dammers  verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van het medische dossier en alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft verteld aan Pedicure M.A.P.Dammers.
 •  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.
 •  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicure M.A.P.Dammers verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.    Aansprakelijkheid

 •  Pedicure M.A.P.Dammers is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure M.A.P.Dammers is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, of vrijetijdsbesteding.
 •  Pedicure M.A.P.Dammers is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8.    Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact met Pedicure M.A.P.Dammers opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijsvoering van de cliënt.

9.    Beschadiging en diefstal

 • Pedicure M.A.P.Dammers heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Pedicure M.A.P.Dammers meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

     10.  Gedrag

 • De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.
 •  De behandelruimte is uitsluitend toegankelijk na toestemming van Pedicure M.A.P.Dammers.
 •  Indien een cliënt , na herhaaldelijke waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure M.A.P.Dammers het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.

11.  Recht

 •  Op elke overeenkomst tussen Pedicure M.A.P.Dammers en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlands tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

Pedicurepraktijk M.A.P. Dammers.

Korenlaan 2

8071 WJ Nunspeet

Tel: 0341-261119

Mob: 06-41610111

email: pedicure@pdca.nl