AVG

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, Pedicurepraktijk M.A.P Dammers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1.    Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

2.    Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers zorgt voor verwerking van uw persoonsgegevens die beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3.    Pedicurepraktijk M.A.P Dammers vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en laten u een toestemmingsformulier tekenen.

4.    Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5.    Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

6.    Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

7.    Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze           respecteren.

8.   Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussen voegsel
 • Achternaam
 • Meisjesnaam
 • Adres
 • Postcode  en woonplaats
 • Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens over gezondheid
 • Naam huisarts of behandelend arts
 • BSN

Als Pedicurepraktijk M.A P. Dammers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Pedicurepraktijk M.A.P. Dammers

Korenlaan 2

8071 WJ Nunspeet

Tel: 0341-26 11 19

Mob:06- 4161 0111

 

Klantgegevens
 Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers gebruikt haar klantgegevens alleen voor.

 • Het geven van uw behandeling.
 • Het verzetten van afspraken.
 • Het versturen van afspraak herinnering via mail / app /  messenger / factuur.
 •  Persoonlijk contact.
 •  Het evt. versturen van uitnodigingen van pedicurepraktijk M.A.P.Dammers.

 

Minderjarigen.
Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging​​

Pedicurepraktijk M.A.P.Dammers draagt er zorg voor dat:  klantgegevens zorgvuldig, strikt vertouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!”